Dziś jest: piątek, 29-05-2020
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES 2017/2018

Szanowni Świadczeniobiorcy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 będzie można składać od 1 sierpnia 2017r.

Należy pamiętać, że wnioski będą przyjmowane jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które zostały przyznane w ubiegłym roku (świadczenie 500+ oraz świadczenia alimentacyjne do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.).

To komfortowa sytuacja, umożliwiająca wybór dogodnego terminu złożenia wniosku. Co ważne, aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br. Ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny rok będzie następowało zgodnie z datą złożenia wniosku w okresie od trzech do czterech miesięcy - w zależności od rodzaju świadczenia.

 

Wnioski o świadczenia będzie można składać:

٭ osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 9 pok. nr 10

٭ drogą pocztową (najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem)

٭ drogą elektroniczną

W okresie zasiłkowym 2017/2018 będą brane dochody z roku bazowego 2016r.  z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego.

Najistotniejsze  zmiany zasad ubiegania się o świadczenia!

Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od nowego okresu świadczeniowego zmieniają się niektóre zasady ustalania uprawnień do świadczenia 500+, niektórych świadczeń rodzinnych jak również świadczenia alimentacyjnego.

Nowy sposób ustalania uprawnień dla samotnych rodziców

Podobnie, jak to obowiązuje przy zasiłku rodzinnym, samotny rodzic będzie mógł otrzymać świadczenie 500+ oraz "becikowe" tylko w przypadku, gdy drugi  z rodziców będzie miał ustalone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od tej zasady, zarówno w przypadku świadczenia 500+, jak i "becikowego" będzie również sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem. W związku z nową zasadą samotny rodzic po złożeniu wniosku o świadczenie 500+ oraz "becikowe", będzie miał 3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Jeśli natomiast nie dostarczy brakujących dokumentów w tym terminie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie oznacza to jednak, iż nie będzie mógł ponownie ubiegać się o świadczenie 500+. Wniosek będzie można złożyć ponownie po skompletowaniu dokumentów dotyczących ustalenia alimentów.

Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód

Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska    w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Omawiana reguła dotyczy również umów cywilno prawnych, jak również działalności gospodarczej.

Zmiana zasad uwzględniania dochodów uzyskiwanych przez rodziny prowadzące działalność gospodarczą, a rozliczających się na podstawie  tzw. ryczałtu.

Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia. Od tego roku w takich przypadkach dochód będzie ustalany w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

W przypadku rozliczania się, któregokolwiek członka rodziny z dochodu za 2016r. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wniosków na nowy okres należy dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

1. formie opłacanego podatku

2. wysokości przychodu

3. stawce podatku

4. wysokości opłaconego podatku- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na   jaki ustalane jest prawo do świadczenia

Ujednolicenie terminu składania wniosków na kolejne okresy świadczeniowe

Już od tego roku wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne można składać od 1 sierpnia 2017r.

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków

Miesiąc złożenia wniosku

Termin na rozpatrzenie wniosku na okres 2017/2018

 

500+

Fundusz alimentacyjny

Zasiłek rodzinny

 

Sierpień 2017

 

 

31 październik 2017

 

31 październik 2017

 

30 listopad 2017

 

Wrzesień 2017

 

 

30 listopad 2017

 

30 listopad 2017

 

31 grudzień 2017

 

Październik 2017

 

 

31 grudzień 2017

 

31 grudzień 2017

 

31 grudzień 2017

 

Listopad 2017

 

 

31 styczeń 2018

(za październik nie przysługuje)

 

31 styczeń 2018

(za październik nie przysługuje)

 

28 luty 2018

 

Grudzień 2017

 

 

28 luty 2018

(za październik i listopad nie przysługuje)

 

28 luty 2018

(za październik i listopad nie przysługuje)

 

28 luty 2018

(za listopad nie przysługuje)

 

Styczeń 2018

 

 

28 luty 2018

(za październik i listopad nie przysługuje)

 

28 luty 2018

(za październik i listopad nie przysługuje)

 

30 dni

 Uwaga! Uległy zmianie wzory wniosków. Nowe druki dostępne będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy od 1 sierpnia 2017r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat realizacji poszczególnych świadczeń można uzyskać pod nr tel. 774048354

 

 

                                         Kierownik

                                            Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                       w Leśnicy