Dziś jest: wtorek, 18-05-2021
Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka

PROGRAM  Rodzina 500+  NA  OKRES  ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

PROGRAM  Rodzina 500+  NA  OKRES  ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo,
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie przez organ świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji. Informacja  o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskaże adres we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie wstrzymywało wypłaty tego świadczenia. Nie będzie wydawana decyzja, chyba, że z jakiegoś powodu konieczna będzie odmowa przyznania świadczeń.

 

Sposób składania wniosków:

● droga elektroniczna: emp@tia, bankowość elektroniczna, ZUS PUE

● osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy (od 1 kwietnia 2021r.)

● pocztą (od 1 kwietnia 2021r.)

We wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną, tel. 774048354, ops@lesnica.pl

 

UWAGA  RODZICU!!!

Informujemy, że wnioski na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy

 • od 01.02.2021r. w formie elektronicznej
 • od 01.04.2021 również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 9 – parter

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dbając o bezpieczeństwo, zarówno klientów, jak i    pracowników, w tym roku szczególnie zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną

 Ważne!!!

Jeżeli dziecko urodzi się w okresie od 1 lutego 2021r. do 31 maja 2021r. należy pamiętać  o złożeniu dwóch wniosków. Pierwszy wniosek będzie rozpatrywany za okres od dnia urodzenia dziecka do 31 maja 2021r., zaś świadczenie na drugi wniosek będzie przyznane za okres od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r.

Termin na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin.

 

Terminy wypłat – okres świadczeniowy 2021/2022

Obecnie prawo do świadczenia wychowawczego przyznane jest do 31 maja 2021r. W celu zachowania ciągłości wypłat świadczenia wychowawczego należy złożyć nowy wniosek.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 • wniosek złożony w okresie 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r. – wypłata świadczenia, nastąpi najpóźniej do 30.06.2021 r. (za czerwiec 2021r.)
 • wniosek złożony w okresie 01.05.2021 r. do 31.05.2021r. – wypłata świadczenia,  nastąpi najpóźniej do 31.07.2021r. ( z wyrównaniem od czerwca 2021r.)
 • wniosek złożony w okresie 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. – wypłata świadczenia  nastąpi najpóźniej do 31.08.2021r. ( z wyrównaniem od czerwca 2021r.)
 • po tym terminie świadczenia będą przyznawane i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego  (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Ośrodku wniosek zostanie przekazany do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Opolski Urząd Wojewódzki  jest instytucją która ustala czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja, będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie Ośrodka o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski, może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

 

Obowiązek aktualizacji danych

 

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego tj.

►zmianę miejsca zamieszkania

►zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje

►sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej

►wyjazd członka rodziny poza granice Polski

►umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe

    nieodpłatnie utrzymanie