Dziś jest: sobota, 16-01-2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Świadczenie "Dobry Start"

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje:

  1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
  2. osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się  legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Miejsce złożenia dokumentów.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”, na okres zasiłkowy (2019/2020) będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,  
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy ul. 1 Maja 9.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej lub przez osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej, wniosek należy złożyć bezpośrednio w organie właściwym, którym jest wójt burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenie „Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Informacje na temat świadczenia  „Dobry Start” można również uzyskać pod numerem telefonu 77 404 83 54

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):

PDFWniosek_o_świadczenie_dobry_start_15_lipca_2019_r.pdf
PDFZałącznik do wniosku.pdf