Dziś jest: sobota, 16-01-2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Usługi Opiekuńcze

USŁUGI  OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

● pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

● opiekę higieniczną, pielęgnacyjną

● w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, współpracę z rodziną,

● podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

Zakres czynności:

● uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego

● dostosowany do możliwości podopiecznego

● uzgodniony z podopiecznym

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie usług opiekuńczych

DOCWniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych.doc
PDFWniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych.pdf

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia (na formularzu pozostającym w dyspozycji lekarza)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Przyznanie pomocy w formie usług poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy, oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się  zgodnie z Uchwałą Nr XIV/87/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

Wysokość ponoszonych opłat uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.