Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Usługi Opiekuńcze

USŁUGI  OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

● pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

● opiekę higieniczną, pielęgnacyjną

● w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, współpracę z rodziną,

● podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Zakres czynności:

● uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego

● dostosowany do możliwości podopiecznego

● uzgodniony z podopiecznym

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie usług opiekuńczych

DOCWniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych.doc (26,00KB)
PDFWniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych.pdf (261,58KB)

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia (na formularzu pozostającym w dyspozycji lekarza)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Przyznanie pomocy w formie usług poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy, oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego. Wysokość ponoszonych opłat uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług  opiekuńczych na 2021r. wynosi  27,80zł.

Wysokość odpłatności w % od kosztu usługi  osoby samotnie gospodarującej oraz osoby  w rodzinie jest ustalane według  kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej  tj. 701zł  lub 528zł.

 

Procent kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla osoby samotnej

 

Progi dochodowe

 

Odpłatność za 1 godz. usługi

do 100

do 701,00zł

nieodpłatnie

pow. 100% - 150%

701,00zł - 1051,50zł

5%                           1,39zł

pow. 150% - 200%

1051,50zł - 1402,00zł

10%                         2,78zł

pow. 200% - 250%

1402,01zł - 1752,50zł

15%                         4,17zł

pow. 250% - 300%

1752,50zł - 2103,00zł

20%                         5,56zł

pow. 300% - 350%

2103,00zł - 2453,50zł

40%                      11,12zł

pow. 350% - 400%

2453,50zł - 2804,00zł

60%                      16,68zł

pow. 400% - 500%

2804,00zł - 3505,00zł

80%                      22,24zł

pow. 500%

pow. 3505,00zł

100%                    27,80zł

 

 

 

Procent kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla osoby w rodzinie

 

Progi dochodowe

 

Odpłatność za 1 godz. usługi

do 100

do 528,00zł

nieodpłatnie

pow. 100% - 150%

528,00zł - 792,00zł

10%                        2,78zł

pow. 150% - 200%

792,00zł - 1056,00zł

20%                        5,56zł

pow. 200% - 250%

1056,00zł - 1,320zł

30%                        8,34zł

pow. 250% - 300%

1320,00zł - 1584,00zł

40%                      11,12zł

pow. 300% - 350%

1584,00zł - 1848,00zł

50%                      13,90zł

pow. 350% - 400%

1848,00zł - 2112,00zł

70%                      19,46zł

pow. 400% - 500%

2112,00zł - 2640,00zł

90%                      25,02zł

pow. 500%

pow. 2640,00zł

100%                    27,80zł

 

Opłata za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest przez zobowiązanego na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.

Pełną informację na temat zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych można uzyskać w  siedzibie OPS, ul. 1 Maja 9, pok. nr 4.

Informacje udzielane są również telefonicznie pod  nr 774048353.