Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przysługuje:

 1. Osobie samotne gospodarującej, której dochód nie przewyższa kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701,00zł),

2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528,00zł)

3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Cele przyznania:

 Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej  w szczególności na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży  niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu

W celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego, może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego bądź w wyniku klęski żywiołowe czy ekologicznej. W tego typu przypadkach zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi

Wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie pomocy

zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

● inne  dokumenty (w zależności od sytuacji socjalno-bytowej rodziny)

Podstawa prawna: 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12-03-2004r. 

Informacje na temat zasiłku celowego można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4048353