Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediację

Punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie i mediację:

POMOC PRAWNA I MEDIACJE
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 7)
Punkt jest czynny : PONIEDZIAŁEK – ŚRODA, PIĄTEK: 14. 00 – 18.00, CZWARTEK: 11.00 – 15.00; 15.00 -19.00 – specjalistyczny dyżur mediacyjny 


PORADNICTWO OBYWATELSKIE i MEDIACJE
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie (lokal oznaczony nr 7)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZ. 8.00-12.00, W CZWARTKI W GODZ. 7.00-11.00

UWAGA !!! Przed udaniem się do punktu poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny (tel. 77 440 17 97) w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów, ponieważ w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Kto może skorzystać
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku po podpisaniu w punkcie stosownego oświadczenia. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna- przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Osoba udzielająca pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

 • poinformuje osobę uprawnioną o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego,
 • sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również skorzystanie z nieodpłatnej mediacji.
 

Inne ważne informacje o pomocy prawnej

 • W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo części, w szczególności gdy nie ma wyłączenie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosowanej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.
 • Przed uzyskaniem pomocy specjalista może zażądać okazania dokumentu tożsamości.
 • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, informując o innych, najbliższych punktach , w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.


Na czym polega poradnictwo obywatelskie?
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone przez profesjonalnych doradców, posiadających stosowne uprawnienia, i w szczególności obejmuje:

 • porady dla osób zadłużonych,
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porady z zakresu zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatną mediację.

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

 • Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji.
 • Poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach.
 • Wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z doradcą planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji.
 • Skorzystanie z nieodpłatnej mediacji.


Czym jest mediacja?
Mediacja jest metodą wypracowania porozumienia w sytuacji konfliktów lub sporów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Mediacja jest dobrowolna i poufna, aby doszła do skutku – obie strony muszą wyrazić zgodę na udział w niej.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych kwestiach spornych.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja? Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:

 • poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzi mediację;
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Inne ważne informacje o mediacji
Nieodpłatnej mediacji nie może przeprowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinie, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię a także osoba co do której zachodzi uzasadniona wątpliwość bezstronności.

Udzielanie porad osobom z niepełnosprawnością
Osoby z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego. Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon, komunikator internetowy.

Zapisy
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu terminu wizyty.

Zapisów można dokonać:
• telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97 w następujących dniach i godzinach z wyłączeniem dni wolnych od pracy: - poniedziałek: 7.30 – 17.00; - wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30; - piątek: 7.30 – 14.00;
• online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.