Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Dodatek energetyczny

DODATEK   ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje:

odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej

za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przesiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw energii, na pods. art. 5c ust. 4.

Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku,  w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel  w ustawie budżetowej.

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii  elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

 

Informacje na temat dodatku energetycznego można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4048354