Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Deklaracja dostępności

Status pod względem zgodności   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Niedostępne są wszelkiego rodzaju dokumenty w formie skanu, które nie są odczytywane przez technologie wspomagające.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 25 marca 2021r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na odstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnoscią strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Izbicka, ops@lesnica.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774048352. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazania dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można słożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

● Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy

● Adres:

    Ośrodek Pomocy Społecznej

    ul. 1 Maja 9

    47-150 Leśnica

● E-mail: ops@lesnica.pl

● Telefon: 774048352

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 29 .04.2013r.

Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2021

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod  adresem  internetowym  http://bip.ops.lesnica.pl, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

● TAB - przejście do kolejnego elementu

● SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

● SHIFT + ALT + F - przejście do wyszukiwarki

● SHIFT + ALT + H - przejście do strony głównej

● SHIFT  + ALT + M - przejście do treści podstrony

● SHIFT + ALT + 1-5 - przejście do menu

● ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy mieści się w budynku Urzędu Miejskiego na parterze.

Do siedziby Ośrodka prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Budynek urzędu wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu od strony parkingu

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkim wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o ostępności tłumacza języka migowego:

Nie ma tłumacza migowego.

PDFSKMBT_C36021080513322.pdf (386,20KB)
PDFSKMBT_C36021080513330.pdf (359,12KB)
PDFSKMBT_C36021080513331.pdf (413,75KB)
PDFSKMBT_C36021080513332.pdf (78,55KB)
PDFSKMBT_C36021080513320.pdf (354,53KB)
PDFSKMBT_C36021080513321.pdf (390,02KB)