Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce albo ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to wówczas prawo ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 • świadczenie pielęgnacyjne przysługujejeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała albo nie później niż do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (w tym przypadku nie później niż do ukończenia przez osobę niepełnosprawną 25 lat)

 

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ( formularz wniosku do pobrania poniżej)
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • inne- w zależności od sytuacji pracownik udzieli informacji o niezbędnych do dostarczenia dokumentach.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959).

 

PDFoświadczenie.pdf (81,26KB)
PDFsw_pieleg.pdf (112,74KB)