Dziś jest: poniedziałek, 26-07-2021
Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Komu przysługuje:

  • Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nabywa się, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 764,00 zł w przeliczeniu na osobę. Zasiłek przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego ( formularz wniosku do pobrania poniżej)
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki
  • inne- w zależności od sytuacji pracownik udzieli informacji o niezbędnych do dostarczenia dokumentach

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach o oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych; 

Informacje na temat świadczenia rodzicielskiego można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4048354

PDFOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB.pdf
PDFoświadczenie_gospodars_roln_SZO.pdf
PDFoświadczenie_instytucj_cał_utrz_SZO.pdf
PDFWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO.pdf
PDFZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO.pdf