Dziś jest: wtorek, 02-03-2021
Imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Zasiłek rodzinny i dodatki

Komu przysługuje:

Dodatkami do zasiłku rodzinnego są dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 • Dodatek do zasiłku przysługuje tylko wtedy, gdy istnieje prawo do zasiłku rodzinnego.
 • Okres zasiłkowy oznacza okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków,

PDFwniosek o ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatkow do zasilku rodzinnego.pdf

 • dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 lat,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (podstawowym dokumentem jest zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy),
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • inne niewymienione dokumenty, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
 • w przypadku ubiegania się o dodatek z tyt. urodzenia dziecka zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959).