Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Komu przysługuje:

 • Osobie uprawnionej (czyli osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna) do ukończenia przez nią 18 roku życia;
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
 • Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł.
 • W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 900,00 zł. o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
 • Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
 • Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z art.2a, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30ei art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą  sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku)lub
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

Informacje na temat świadczenia z funduszu alimentacyjnego można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4048354

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

PDFFA_bieżąćy_okres-zas.pdf (130,14KB)
PDFFA_oświad_wnioskodawcy.pdf (98,94KB)
PDFFundusz_alimen_osw_o_bezskutecznosci.pdf (86,57KB)
PDFFundusz_alimen_Oświadczenie_gospod_roln.pdf (81,71KB)
PDFzałącznik_Fundusz_aliment.pdf (103,18KB)
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

PDFoswiadczenie o bezskutecznosci.pdf (86,57KB)
PDFoswiadczenie pole.pdf (81,71KB)
PDFoswiadczenie.pdf (98,73KB)
PDFoświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf (382,28KB)
PDFwniosek.pdf (129,40KB)
PDFZaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.pdf (225,86KB)
PDFFA załacznik.pdf (103,18KB)