Dziś jest: sobota, 16-01-2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Fundusz alimentacyjny

Komu przysługuje:

 • Osobie uprawnionej (czyli osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna) do ukończenia przez nią 18 roku życia;
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
 • Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.
 • Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFwniosek_fundusz alimentacyjny.pdf

 • zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego przez każdego członka rodziny (podstawowym dokumentem jest zaświadczenie o dochodzie wydane przez Urząd Skarbowy); dochód rodziny jest ustalany na podstawie dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym przede wszystkim:
  - dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (czyli od komornika sądowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.).