Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Dodatek mieszkaniowy

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • dla lokali pozostałych

2. Deklaracja o wysokości dochodów

 

Przy składaniu wniosku potwierdzonego przez zarządcę budynku należy przedstawić:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 • książeczkę lub rachunek za ostatni okres rozliczeniowy energii elektrycznej
 • zaświadczenia potwierdzające łączne dochody brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego, uzyskane w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Uwagi:

 • Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
 • Do dochodu wlicza się składki zdrowotne odprowadzane przez PUP dla osób zarejestrowanych, lecz nie otrzymujących zasiłku dla bezrobotnych
 • Po złożeniu wniosku ustawa upoważnia organ przyznający dodatki mieszkaniowe do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. Nr 156, poz. 1828)