Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Stypendia szkolne

STYPENDIUM  SZKOLNE   I  ZASIŁEK  SZKOLNY

STYPENDIUM  SZKOLNE

Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium może być udzielane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym  wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00zł na osobę w rodzinie i 701,00zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Za dochód  uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dokumentowanie wydatków:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęcach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne. Dowodem potwierdzającym poniesione wydatki są faktury, rachunki lub inne dowody wystawione na wnioskodawcę.

Termin złożenia wniosku:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się          w pierwszym , powszechnym dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wymagane dokumenty:

● zaświadczenie z pracy zarobkowej (do pobrania w OPS Leśnica)

● odcinek renty lub emerytury,

● nakaz płatniczy z gospodarswa rolnego

● dokument potwierdzający wysokość alimentów, zasiłków rodzinnych i inne dokumenty

   potwierdzające dochody,

● oświadczenie  potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły

ZASIŁEK  SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdujacemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 077/404 83 54                   stypendia.jpeg