Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 0050.340.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 maja 2014r.

Celem zespołu jest ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Kontakt

tel. 774048352; 774048353      email: ops@lesnica.pl

Przewodniczącą zespołu jest kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy Pani Joanna Izbicka. 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku:

Joanna Izbicka – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy- przewodniczący Zespołu

Ewa Prus– przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy - z-ca przewodniczącego Zespołu

Agnieszka Pankala – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy 

Jolanta Sokołowska – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy

Krystian Adamik – przedstawiciel ochrony zdrowia

Zbigniew Chałat – przedstawiciel Posterunku Policji w Leśnicy, Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Op.

Monika Chrapkowska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Strzelcach Op.

Barbara Tiszbierek – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy

Walentyna Lechowicz- przedstawiciel oświaty

Mariola Browarska- przedstawiciel oświaty

Gabriela Paruzel- przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Leśnicy

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

PAMIĘTAJ:

– Masz prawo szukać pomocy dla siebie i swoich bliskich,

– Masz prawo się bronić,

– Masz obowiązek bronić własne dzieci,

– Masz prawo dbać o siebie i swoich bliskich,

– Masz prawo do zmiany swojego dotychczasowego życia.

Pomagając sobie pomagasz całej rodzinie!