Dziś jest: sobota, 16-01-2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 25 marca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.6.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 marca 2011r. Spotkanie zainaugurowane zostało przez Burmistrza Leśnicy Pana Łukasza Jastrzembskiego.

  zespol interdyscyplinarny.jpeg

 

W 2013r. w skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku:

 

 1. Joanna Izbicka – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy

 2. Agnieszka Morawiec – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy 

 3. Teresa Janda – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy

 4. Krystian Adamik – kierownik NZOZ PLR MEDICA s.c

 5. Bernard Klyta – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

 6. Andrzej Duława – Kierownik Posterunku Policji w Leśnicy, Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Op.

 7. Monika Chrapkowska – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Strzelcach Op.

 8. Barbara Tiszbierek – sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy

 9. Matra Jankowska – pedagog Publicznego Gimnazjum w Leśnicy

 10. Mariola Browarska- nauczyciel języka polskiego Publicznego Gimnazjum w Leśnicy

 11. Ryszard Golly – prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSPRP w Leśnicy

 

Przewodniczącą Zespołu jest kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy, Pani Joanna Izbicka.

Celem zespołu jest ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.


 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.