Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

W gminie Leśnica koordynacją prac społecznie użytecznych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace są realizowane na terenie całej gminy i wykonywane są w różnorodnej formie (sprzątanie, mycie, zamiatanie).

Prace społecznie użyteczne realizowane są w wymiarze do 40 godzin miesięcznie (do 10 godzin tygodniowo) na osobę. Za każdą przepracowaną godzinę osobie bezrobotnej przysługuje świadczenie w wysokości 7,70 zł (netto). Dochód ten nie jest opodatkowany i nie podlega uwzględnieniu przy ubieganiu się o pomoc społeczną.

Prace społecznie użyteczne są narzędziem aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, dlatego nie wymagają zgody ani wniosku osoby skierowanej.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.