Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

PROGRAM RODZINA 500+

PROGRAM  Rodzina 500+  

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy, albo
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo,
  • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie przez organ świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji. Informacja  o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskaże adres we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie wstrzymywało wypłaty tego świadczenia. Nie będzie wydawana decyzja, chyba, że z jakiegoś powodu konieczna będzie odmowa przyznania świadczeń.

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego  (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Ośrodku wniosek zostanie przekazany do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Opolski Urząd Wojewódzki  jest instytucją która ustala czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja, będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie Ośrodka o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski, może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

 

Obowiązek aktualizacji danych

 

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego tj.

►zmianę miejsca zamieszkania

►zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje

►sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej

►wyjazd członka rodziny poza granice Polski

►umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe

    nieodpłatnie utrzymanie

PDFwniosek_500_plus.pdf (106,27KB)
PDFzalacznik_500_plus.pdf (89,89KB)